21 december 2016

Beskattning av personaloptioner

Regeringen har lämnat sitt förslag till Lagrådet, med vissa välkomna förbättringar

19 december presenterade regeringen sitt förslag. Detta har varit ute på remiss.
Den ursprungliga utredningen innehöll en rad begränsningar varav några setts över.

Så här skrev vi 19 april 2016
Kommentar till SOU 2016:23 Beskattning av incitamentsprogram 
Bakgrunden och idén är att anställda vid unga svagt kapitaliserade företag i kompensation för en relativt låg lön skall erhålla köpoptioner, som gör det möjligt att vid en senare tidpunkt förvärva aktier i bolaget till ett förutbestämt pris. Detta ger de anställda möjlighet att ta del av företagets framtida värdetillväxt och därmed få större ekonomiskt utbyte, när det går bra för företaget. Idag beskattas eventuell vinst som tjänsteinkomst. Den sammanlagda skatten och de sociala avgifterna för arbetsgivaren uppgår då i normalfallet till omkring 70 procent. Detta har gjort metoden mindre attraktiv.

Svenska Uppfinnareförening och andra har också understrukit att ändrade skatteregler inom detta område förenklar för uppfinnare och entreprenörer å ena sidan och finansiärer å andra att finna samarbetsformer.

Hur går detta till?
En metod som nyttjas i USA är så kallade milestone-optioner. Detta innebär att uppfinnaren eller entreprenören får optioner av finansiären om ett visst mål uppnåtts såsom att ett test lyckats, ett patent beviljats eller att tio maskiner sålts. Detta är naturligtvis preciserat i ett avtal. På detta vis kan delar av företaget succesivt överlåtas till uppfinnaren eller entreprenören. Kombinationsmöjligheterna är oändliga.

Vad säger lagtexten som presenterades 19 dec 2016?
I det ursprungliga förslaget kunde optionsinnehavaren inte vara delägare i företaget. Detta gav nyttjandet av milestones-optioner en extra begränsning. Det lagförslag, som nu presenteras ger dock en öppning. Nu får optionsinnehavaren äga upp till fem procent av bolaget. Detta är välkommet, men ingen ideal lösning.

5.6.3 Optionsinnehavaren får endast kontrollera andelar i begränsad omfattning

Regeringens förslag: Optionsinnehavaren får inte tillsammans med närstående direkt eller indirekt kontrollera andelar i företaget, som motsvarar mer än fem procent av kapital- eller röstandelarna i företaget, under något av de två åren närmast före det år då options- avtalet ingås eller under året då optionsavtalet ingås fram till och med tidpunkten för avtalet.

Om företaget ingår i en koncern gäller begränsningen avseende kontroll över andelar för varje företag i koncernen. 

Kritiken i pressen från de lite större företagen (mer än 50 anställda) har varit högljudd, men det förtar inte lagtextens positiva sidor för de mindre företagen
Dessa har krävt att gränsen för anställda skall höjas från de 50, som ursprungligen föreslogs. Detta krav har inte hörsammats. Dock gäller att optionsprogrammet får gälla tio år. För många uppfinnare och entreprenörer har förslaget många positiva sidor och kan välkomnas. Detta gäller, som påpekats, möjligheten att finna gynnsamma lösningar vid förhandlingar med finansiärer. Förslaget är krångligt administrativt och kunde varit generösare. Detta så att uppfinnare eller entreprenörer kunde ägt större andelar samtidigt, som de nyttjar optionsprogrammet. Tio år är i många fall är en kort tid för en innovation är nå goda värderingar. Ibland krävs 15 eller 20 år. 

Peter A Jörgensen