4 mars 2016

"Den svenska rättsstaten skyddar utländska varumärken - men inte svenska patent"

Den svenska regeringen håller just på att se över lagstiftningen om patent. Detta med anledning av det nya regelverket i EU och EU:s nya patentdomstol.

Läs debattartikeln av Johan Ullman i Dagens Juridik 

Här följer ett inlägg och svar från Kjell Jegefors, verkställande ledamot i Svenska Uppfinnareföreningen:

Det ligger tyvärr mycket i vad Johan Ullman framför om svårigheten för uppfinnaren att skydda och bevaka sina rättigheter.

Från Svenska Uppfinnareföreningen har vi vid ett flertal tillfällen påtalat behovet av ett starkare skydd för uppfinnaren med krav på ändrad lagstiftning mm.

Vi har under många år hävdat att det ”särskilda skälet” som krävs för att allmänt åtal ska gälla för patentintrång ska tas bort. Patentintrång ska bedömas på samma sätt som övrig ekonomisk brottslighet. Den så kallade Patentlagsutredningen fick ett tilläggsdirektiv om att särskilt ”titta på” straffbestämmelsen om särskilda skäl.

 Uppfinnareföreningens tjat om detta var sannolikt ett av skälen till att tilläggsdirektivet kom.  Utredningen fann dock inte skäl att föreslå någon ändring av bestämmelsen. I vårt remissvar har vi påtalat att det krävs en ordentligare översyn, än vadutredningen gjorde, innan denna fråga kan avfärdas.

Vi har flera gånger träffat de särskilda immaterialrättsåklagarna. Min uppfattning är att de har goda kunskaper om patentfrågor och dessas affärsmässiga betydelser. Vi har också fått beskedet att uppfinnarens ansökan om allmänt åtal inte har kunnat prövas då de fallit utanför dessa åklagares ansvarsområden.

En ambition inom Uppfinnarföreningen är att få fram resurser så att uppfinnaren kan få juridisk hjälp att formulera anmälan till Åklagarmyndigheten så att den blir rätt.

Beträffande anpassningen av det svenska regelverket till både den nya europeiska patentordningen och domstolsorganisationen så har Uppfinnareföreningen uppvaktat regeringen om risken för alltför höga kostnader för den enskild och det mindre företaget för meningsfullheten att över huvud taget söka patent framdeles. Regeringen svarar med att den har drivit på och medverkat till att kostnaderna för att få ett patent inom hela EU har begränsats jämfört med de ursprungliga förslagen inom EU.

Vår förhoppning är att Sverige utnyttjar den nationella möjligheten att stödja uppfinnaren i det nya systemet genom någon form av rabattering så att kostnaderna begränsas.

Till sist kan jag nämna att Uppfinnareföreningen uppvaktade statsministern om att få en representant i Innovationsrådet. Svaret var att i rådet sitter ledamöterna inte som representanter för någon organisation utan ledamöterna är valda efter på personliga meriter.

Det är ledsamt att Johan inte uppfattar Svenska Uppfinnareföreningen som den organisation som för uppfinnarnas talan. Vi gör detta löpande genom påverkan på våra politiker, att vi är remissorganisation och själva gör och tillsammans med andra egna utredningar kring dessa frågor.