28 september 2017

Ett stort framsteg för de nya domstolarna som gynnar landets uppfinnare

Patent- och marknadsdomstol (PMD) samt patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) har varit verksamma sedan 1 september 2016. Nu meddelas att cheferna är nöjda. Det är många av landets uppfinnare också.  Läs Nöjda chefer på PMD och PMÖD

Vi har tidigare rapporterat om de långa behandlingstiderna. Dessa har varit så långa att systemet inte varit rättssäkert för uppfinnare, universitetsforskare och start-up-företag. Detta bygger på en avgörande rapport som Peo Bjuggren, Bengt Domeij och Anna Horn publicerade 2015. Där visade man bland annat att mediantiden för ett intrångsmål i Sverige var närmare tre år, medan den var nio månader i Tyskland. ( Jämförelsen är inte i alla delar rättvisande, då man i Sverige ofta samtidigt försöker ogiltigförklara det patentet.)

Nu har de aktuella domstolarna tydligen bestämt sig för att ändra på detta och har också lyckats. Exempelvis meddelas: De äldsta patentmålen som handläggs på PMÖD är inkomna i april i år. Vem skall då ta åt sig äran av dessa viktiga framsteg? Forskarna, opinionsbildare som vi (Se Tiden för rättsprocesser vid patentintrång i Sverige är så lång att systemet inte är rättssäkert) eller tjänstemännen på de nya domstolarna? Ja det finns nog olika åsikter om detta. Ett salomoniskt svar är alla tre. Detta är gott exempel på hur beroende både opinionsbildare, politiker och myndigheter är av ett gott underlag för att kunna driva förändringsförslag.

Nu finns det ingen anledning att slå sig till ro utan att fokusera på andra problem. Ett som ligger när till hands är de andra obalanserna som gäller, när en kapitalsvag part vill kräva sin rätt i patentärenden. I Tyskland sätter domaren ett maxbelopp, som den vinnande parten kan kräva i ersättning för havda rättegångskostnader av den förlorande parten. Detta skall stå i proportion till målets omtvistade värden. Ett annat förslag är medling i någon form, som är snabb och rättssäker. Det är vad vi förväntar oss av europeiska kommissionens arbete. Se EU tar stora steg för att öka stödet till tillväxtföretag och nyttjandet av immaterialrätt bland uppfinnare och små företag!

Slutligen vill vi påminna om Entreprenörskapsutredningen förslag om en utredning om skyddsvärdet för uppfinnarnas, universitetsforskarnas och start-up-företagens immaterialrätt och vad som krävs för att öka detta. Det finns många andra stora luckor, som behöver belysas och elimineras.

PRV och Vinnova bör informera om att de senaste decennierna har ingen eller synnerligen få kapitalsvaga parter fått rätt i patenttvister i Sverige. Denna varningstext har vi ännu inte sett, vilket är anmärkningsvärt. När vi ser en tydlig ändring kan denna varning omprövas. Det kan ta decennier.

Peter A Jörgensen