22 december 2016

EU tar stora steg för att öka stödet till tillväxtföretag och nyttjandet av immaterialrätt bland uppfinnare och små företag!

22 november 2016 antog europiska kommissionen två förslag

EUROPAS FRAMTIDA LEDARE – INITIATIVET FÖR UPPSTARTSFÖRETAG OCH EXPANDERANDE FÖRETAG

och

MED HJÄLP AV IMMATERIALRÄTT I DE MINDRE FÖRETAGENS TJÄNST BIDRAGA TILL INNOVATION OCH TILLVÄXT, PUTTING INTELLECTUAL PROPERTY AT THE SERVICE OF SMES TO FOSTER INNOVATION AND GROWTH{COM(2016) 733 FINAL}

A. EUROPAS FRAMTIDA LEDARE
Här finns en lång rad förslag inom i princip alla områden. Här några exempel

OFFENTLIG UPPHANDLING
EU antog 2014 en ny ram för offentlig upphandling som erbjuder möjligheter för uppstartsföretag att få tillträde till offentlig upphandling. Nationella eller regionala/lokala upphandlande myndigheter förefaller dock ännu inte ha tillräcklig kunskap om dessa möjligheter.

PILOTPROJEKT så kallade SANDLÅDOR
Kommissionen kommer att göra en utvärdering av systemet med innovationsuppgörelser som gör det möjligt för innovatörer att arbeta med offentliga myndigheter och andra intressenter för att åtgärda upplevda rättsliga hinder. Om konceptet är framgångsrikt kommer det att utökas till andra relevanta områden. I detta sammanhang kommer kommissionen också att undersöka en ram för att möjliggöra ”regelverksmässiga sandlådor”.

SKATTER
Kommissionen kommer också fortsättningsvis att övervaka skattesystem/skatteincitament för investeringar i uppstartsföretag/expanderande företag. Den kommer även att, genom att utgå från framgångsrika strategier som genomförts av medlemsstaterna och resultaten av den pågående studien av effektiviteten hos skatteincitament för riskkapital och affärsänglar när det gäller att locka till sig mer tålmodigt kapital, överväga ytterligare sätt att stödja utformningen av politiken i medlemsstaterna.

KOMMENTAR
Både frågan om skatter och upphandling har en mycket stor betydelse för Sveriges innovationsklimat och dessa yttranden ger en bra bakgrund för att påverka på den politiska arenan. Innovationsupphandling är ju en av landets sämsta grenar. Här finns en stor utvecklingspotential. Sammanfattningsvis vet vi att kommissionens förslag ibland har svårt att nå fram till det enskilda företaget, om detta inte är väl etablerat i Bryssels korridorer. Å andra sidan vet vi att som riktmärke för nationella strategier är förslagen väl, så värdefulla.

”Sandlådorna” är en intressant metod att göra pilotprojekt, där delar av de olika regelsystemen kan åsidosättas. Det har nyttjats inom fintech-industrin i Europa. Metoden kan nyttjas inom andra områden.

B. MED HJÄLP AV IMMATERIALRÄTT I DE MINDRE FÖRETAGENS TJÄNST BIDRAGA TILL INNOVATION OCH TILLVÄXT PUTTING INTELLECTUAL PROPERTY AT THE SERVICE OF SMES TO FOSTER INNOVATION AND GROWTH{COM(2016) 733 FINAL}

Tidigare ambitiösa planer från EU har bl.a. varit bakgrund till regeringsuppdraget till Vinnova och PRV. Detta kommer nu att behöva uppdateras.

Här en kort sammanfattning. (Den intresserade uppmanas att ta del av denna detaljerade rapport. Bl.a. rapporteras om hur andra länder löst några av dessa problem.) Som inledning påpekas att mindre företag, som nyttjar immaterielle rättigheter växer snabbare än andra. Omsättning för dessa företag är 32% högre per anställd än för andra företag. Bara 0,3% av de mindre företagen har ett europiskt patent.

Planerna

1.1                 Information. Kommissionen kommer här att arbeta med medlemsstaterna och EUIPO. Här kommer en gemensam portal och informationsmaterial att tas fram.

1.2                 Utveckla analys och diagnoskompetensen. Detta kan kombineras med Horizon 2020 finansiering. Här skall både skyddade och icke skyddade rättigheter ingå. Olika kursverksamheter skall utvecklas.

1.3                 Finansiering av patent.  Kommissionen är väl medveten om de höga kostnaderna. Ett pilotprojekt där 50% av kostnaderna för ett EPO-patent täcks inklusive ombudstjänsterna.

2                    Underlätta bevakning och upprätthållande av rättigheter samt beivra intrång

2.1                 Information on-line som underlättar licensiering och leder till färre intrång

2.2                 Medling för att undvika kostsamma rättegångar

2.3                 Utveckla intrångsförsäkring och värderingsinstrument för IP-rättigheter. Kommissionen avser att försöka utveckla ett försäkringssystem. Se nedan!

3.1                 Utveckla metoder för att samordna finansieringsmetoder för immateriella rättigheter hos innovativa mindre företag. Här fastslås att nationella program bör innefatta finansiering av olika immaterialrättsligt skydd. Medlemsländerna kan också kräva att anslagsmottagare skyddar sina rättigheter och att mottagaren tvingas publicera de ekonomiska utfallet av de vunna rättigheterna. Medlemsländerna kommer att rekommenderas att utse nationella koordinatörer av dessa aktiviteter och att utveckla s.k. best practice.

3.2                 Dessutom skall medlemsländerna utveckla metoder för att övervaka hur nyttjandet av rättigheterna framskrider.

Några exempel på stöd i Europa Observera att detta inte är en fullständig lista
Tyskland        Staten kan ge anslag till ett företag för att söka sitt första patent upp till €16 575.

Lettland         Staten står för 60% av kostnaden för patentansökan. Maxbelopp per företag € 25 000

Sverige          Företag med minst två anställda kan få en innovationscheck upp till SEK 100 000 för immaterialstrategisk rådgivning

Frankrike       Staten via INPI reducerar ansökningskostnaderna samt årsavgifterna.

Tyskland och Slovakien       Erbjuder en kostnadsreduktion med 50% av årsavgifterna om rättsinnehavaren förbinder sig att licensiera rättigheterna

Italien            Här utgår inte företagsskatt eller kommunalskatt på licensintäkter

Spanien          Här finns ett patent-box-system, som medför skattereduktion på licensinkomster. För uppfinnare med svaga inkomster gäller en uppskjuten betalning av patentavgifter.

Försäkringslösningar           Dessa finns enbart i Storbritannien och Danmark. I Storbritannien har näringsdepartementet promoverat både IP generellt och försäkringar. Before the event, BTE, och IP Legal Expense Insurance, LEI kallas dessa.

KOMMENTAR
Det glädjande att se viket politiskt tryck EU lägger bakom dessa frågor. Licensiering uppmärksammas också. Vi har tidigare påpekat att i det svenska systemet tycks stöd-arkitekterna ha negligerat behovet av licensieringskompetens.

Glädjande nog tas också frågan om bevakandet och upprätthållandet av rättigheterna på största allvar. Detta borde gälla även i Sverige och att det inte är fallet, har vi tidigare konstaterat. I Sverige verkar intresset för immaterialrätten ha nått delar av regeringen. Nu hoppas vi att regeringen går till handling. Se exempelvis "Justitieministern - Dags att agera!"

Att innovationscheckar i Sverige bara anslås till företag mer än två anställda är också anmärkningsvärt.

Slutligen är det glädjande att försäkringsfrågan kommit på tapeten. Kanske någon finner en lösning med hjälp av de brittiska erfarenheterna. Ämnet har ju varit uppe några decennier.

Peter A Jörgensen