30 mars 2016

Kort rapport från möte på Rosenbad

Svenska Uppfinnareföreningen var inbjuden av justitieministern till ett möte den 17 mars på Rosenbad om Europeiska kommissionens arbete med säkerställandet av skyddet för immateriella rättigheter.

Torbjörn Larsson representerade Svenska Uppfinnareföreningen och som här rapporterar från mötet.

Ämne:The Single Market Strategy:
Consolidating Europe’s intellectual property framework.
Review the EU intellectual property enforcement framework

Talare: Helge Kleinwege från Kommissionen – Grow.F5,
Intellectual Property and Fight against Counterfeiting

Inledning
Mötet var ett möte för ”stake holders” intressenter av olika slag. Mötet som sådant hade en mycket bredare ansats jämfört med andra IPR-relaterade möten på regeringskansliet som SUF tidigare har varit inbjuden och deltagit i.

Helge Kleinwege från Kommissionen höll en presentation på en dryg timme med möjlighet till frågor efter presentationen. Kleinwege angav att han nu var på rundresa inom EU för att presentera Kommissionens syn beträffande vad som gäller den inre marknaden och dess utveckling.

Single Market
Ordförande i Kommissionen – Jean-Claude Juncker – har angivit att immateriella rättigheter är av stor betydelse för den sittande kommissionen (2014-19). Under 2015 har Kommissionen formulerat och fastställt flera övergripande dokument under rubriken ”The Single Market Strategy”. Ett av dessa är daterat 28 okt 2015 -
(COM(2015) 550 final - och som bland annat tar upp den digitala inre marknaden och dess utmaningar.

Det Kommissionen nu gör är att kartlägga och analysera hur den inre marknaden fungerar i och mellan de olika medlemsstaterna. För att få underlag genomför Kommissionen olika ”Consultations” som kan närmast beskrivas som öppna enkäter till alla berörda inom EU. Nu pågår en sådan konsultation med sista datum för svar
satt till den 15 april 2016. Den utgör en del i den pågående analysen av ”IPR Enforcement Direktive 2004/48/EC (IPRED). Rapport kommer att publiceras under 2016.

Det bör noteras att Kommissionen i sina övergripande dokument berör hela IPområdet, dvs upphovsrätt, designskydd, varumärkesskydd och patentskydd. Inom alla dessa områden finns det också gällande EU-förordningar som gäller i hela EU, förutom för patent, som träder i kraft när konventionen om enhetlig patentdomstol har trätt i kraft. I arbetet mot piratkopiering har Kommissionen arbetat med copyrightskydd, designskydd och varumärkesskydd. 

Några uttalade mål från Kommissionen:
- Förbättra patentsystemet i Europa
- Bättre utnyttja Europas traditionella know-how
- Bättre skydda produkter med geografiska urprungsbeteckningar (ej jordbruksprodukter)
- Stimulera SMEs nyttjande av IPR
- Analysera hur EUs system för IPR fungerar vad gäller ”enforcement”

En aktionsplan för ”the enforcement of IPR”
”Follow the money” utgör en huvudprincip i den antagna aktionsplanen.

Kommissionen fokuserar sitt arbete på intrång som har ett kommersiellt värde. Vidare arbetar Kommissionen med intrång som sker över nationsgränser (cross-border). Piratkopierade varor som säljs via Internet är ett problem som är svårt att beivra enbart inom en nation. Här behövs mer samarbete över nationsgränser.

Internet griper in på många sätt i gällande copyrightskydd, vilket inte minst berör alla verksamma inom musik, film, TV och media. Här behövs insatser för att modernisera ramverket avseende rättigheter.

Kommissionen har angivit att den avser att lägga förslag till nya förordningar med syftet att modernisera regelsystemet redan under 2016. Alla policyförändringar skall vara baserade på observerade fakta.

Kommissionen vill gärna se nya självreglerande system som bygger på principen ”follow the money”. Finns det möjligheter att ingripa mot intrångsgörares betalningsströmmar? För att hitta sådana nya lösningar krävs en dialog med alla berörda, en dialog som baseras på de fakta som kommit fram.

Andra initiativ
Kommissionen vill få till stånd en reduktion av skillnader mellan medlemsstaters olika lagstiftningar när det gäller copyrightfrågor.

Ett delsyfte är att Kommissionen vill medverka till att öka tillgängligheten via Internet för copyrightskyddade verk. Samtidig måste man motarbeta spridning av olagligt innehåll. I detta sammanhang kommer intermediärens (mellanhandens) roll att behöva skärskådas och värderas. Hur långt sträcker sig internetleverantörernas ansvar?

Avslutning och några frågor från deltagare
Detta var ett informationsmöte för ”stakeholders”, och informationen rörde i huvudsak den nu pågående debatten och verksamheten inom EU – på en hög politisk nivå, dvs i huvudsak Kommissionen och Parlamentet. Informationen utgick från politiska dokument och politiska initiativ inom EU.

Verkligheten var tämligen långt borta men den kom ändå fram i några frågor från mötesdeltagare, och som besvarades av Helge Kleinwege.

Q1
En fråga avsåg olaglig streaming av film via Internet. Exempelvis kan det vara olagligt att streama en film till svensk marknad, men streamingtjänsten har sitt säte någon annanstans och blir därmed icke åtkomlig för åtgärd? En modifierad fråga gällde om och när otillåten kopiering uppstår vid användande av bit-torrent teknik?

Svaret var att sådana frågor var nu under prövning i domstol och en lösning på denna frågeställning skulle kunna vara att kräva blockering av vissa tjänster för vissa marknader.

Allmänt efterlyste Kleinwege och Kommissionen flera praktikfall.

Q2
Tämligen omgående nämndes praktikfallet Pirate Bay, som har varit föremål för domstolsavgörande i alla tänkbara instanser i Sverige. Personerna bakom Pirate Bay fälldes, men Pirate Bay finns fortfarande tillgängligt på nätet. Hur kommer det sig?

Svaret var att fallet Pirate Bay kräver ett vidare klargörande.

Läs Svenska Uppfinnareföreningens kommentarer