2 december 2015

Kreativa människor – världens första sambandsstudie

Peter Hagström har med två kollegor genomfört världens första undersökning som tittat på indikationer som kan påvisa sambandet mellan autism, ADHD och kreativitet. Enkätsvaren har samlats in från medlemmar i Svenska Uppfinnareföreningen.

Vi bad Peter att kort sammanfatta vad han tillsammans med sina forskarkollegor kan utläsa av undersökningen. Frågorna ställdes efter att forskarna också hade getts möjligheten att presentera sig och sina resultat för ett nätverk av riksdagsledamöter som samlas i forumet FUI, Forum för Uppfinningar och Innovationer.

Peter Hagströmer sammanfattar:
Kreativitet är ett brett begrepp. Kreativitet finns representerat i hela befolkningen. Dock kan man spåra viss överrepresentation bland vissa grupper av personer som lider av så kallad ”psykisk ohälsa”.

Vad gäller specifikt neuropsykiatriska funktionshinder (autism-spektrumet) och kopplingen till kreativitet har vi undersökt utfallet med ett ”screening-instrument” för ADHD. Detta gjordes med en enkät till medlemmarna i Svenska Uppfinnareföreningen. Detta kom sålunda att bli världens första undersökning i sitt slag. Ett samband mellan indikation på ADHD och enkätsvaren (jämfört med vad som vore ”normalt”) uppdagades.

Detta väcker i sin tur frågan om samhällets system för att vaska fram kreativa individer. Resultatet kan vara att vi missar mången kreativ förmåga. Sannolikt beroende på att systemen tenderar sortera bort vissa individer med en kreativ förmåga. Bortsorteringen sker troligen tidigt i skolåldern eller när man sedan söker arbete.

Sannolikt går en stor potential för kreativitet och entreprenörskap förlorad för samhället trots att detta förhållandevis enkelt skulle kunna åtgärdas. Det gäller dock att inte dra förhastade slutsatser utan att se till att vidare forskning kommer till stånd.

Nu har vi tillräckligt underlag för att underbygga att fortsatt forskning behövs. För att förhoppningsvis kunna uppnå det kommer vi bland annat att fortsätta samverka med Svenska Uppfinnareföreningen.

Vi tackar för möjligheten att ha fått genomföra enkätstudien och för att vi gavs tillfället att presentera våra slutsatser inför de riksdagsledamöter som föreningen samlade i november.

Peter Hagström med kollegorna Simon Kyaga och Birger Moell

Här intervjuas Peter Hagström om studien som tittat på indikationer som kan påvisa samband mellan autism, ADHD och kreativitet av Innovation Sverige.

Mer om studien hittar du här

Från Svenska Uppfinnareföreningen har Sami Bask och Malin Mohr varit ansvariga för att enkätundersökningen kunde genomföras. Vi svarar också för det nätverk av riksdagsledamöter som föreningen samlar.