9 april 2021

Lagermanska fonden 2021

Anvisningar till sökande ur Lagermanska fonden*
(*Jönköpings Tändsticksfabriks, Arvid Sjöbergs och Alexander Lagermans fond för understöd åt svenska medellösa uppfinnare inom mekanikens område)

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2021

Kriterier för ansökan:

-  Uppfinningen är inom mekanikens område.
-  Uppfinningen är inte allmänt känd och har nyhetsvärde.
-  Uppfinnaren saknar medel för förverkligande av uppfinningen.

Ansökan skall innehålla följande handlingar och uppgifter:

Personuppgifter:
- Namn, adress och telefonnummer för sökanden samt – om uppfinningen är gjord av flera uppfinnare gemensamt eller ägs av flera personer – även för de övriga.

Uppfinningen:
-  En kortfattad men tydlig beskrivning över den uppfinning, för vars realiserande bidrag söks. Beskrivningen skall återföljas av skisser, ritningar eller fotografier, om sådana är nödvändiga för att man skall förstå uppfinningen.
-  En redogörelse för vad sökanden redan har gjort för uppfinningens utveckling och eventuella exploatering samt dennes plan för det fortsätta utvecklingsarbetet. Ange t.ex. om patentansökan är inlämnad.

Bidraget:
-  Storleken av det bidragsbelopp som söks.
-  Uppgift om hur det sökta bidraget är avsett att användas samt hur beloppet har beräknats.
-  Huruvida bidrag har sökts från annat håll.
-  Bankuppgifter inklusive clearing- och kontonummer eller bankgironummer.

Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökan via brev sändes till:

Lagermanska fonden
Jönköpings kommun
Stadskontoret
551 89 JÖNKÖPING


Alternativt via mail till Liselotte Andersson,

Upplysningar om fonden lämnas av:
Stadskontoret, Liselotte Andersson, tfn 036-10 29 42 eller mail: