5 maj 2015

Lyft innovatörerna med ny investeringsmodell

Debattartikel i NyTeknik 5 maj 2015. 

Innovatörer löser dagens problem, skapar morgondagens arbetstillfällen och förbättrar svensk konkurrenskraft. Hur ska dessa samhällsviktiga individer uppmuntras och stöttas? Svenska Uppfinnareföreningen och Sveriges Ingenjörer har ett förslag.

I genomsnitt beviljas tre gånger så många patent till svenskar som till andra européer. Sveriges innovationskraft ska emellertid inte uttryckas enbart i patent då två av landets paradgrenar ju är tjänstesektor och handel.

Sverige placerar sig väl i internationella jämförelser. Det gäller både entreprenörskap och innovationsindex. Vi utmärker oss ofta för stora insatser, men också för att resultaten inte står i proportion till insatserna.

Hur behandlar vi individen med idén? Om individen kommer från ett lärosäte finns goda anslagsmöjligheter och rådgivning från olika organisationer. Trots att sexton av sjutton avknoppningar kommer från näringslivet och att dessa som regel blir mer framgångsrika är anslagen där försumbara. Möjligheten att låna till hög ränta erbjuds. Rådgivningen är mindre omfattande och inte kvalitetssäkrad.

Här föreslår Sveriges Ingenjörer och Svenska Uppfinnareförening ett system som bygger på fristående och oberoende kompetens.

Hur bemöts den anställda som vill se sin idé förverkligad? En del företag är välorganiserade och visar omedelbart intresse. I andra blir det oinspirerande långa juridiska processer. Fyra ingenjörer från Telia tvistar sedan 1984 om ersättning för en uppfinning, som ett skräckexempel.

De privata investeringarna från affärsänglar hade behövt uppgå till mer än 10 miljarder kronor årligen om vi skulle ha som ambition att nå anglosaxisk nivå i nya idéer. I dag torde nivån vara i storleksordningen 2-4 miljarder. Det vill säga ett gap på 6-8 miljarder. 2014 investerade Almi-invest 211 miljoner kronor. Hur mycket de andra statliga riskkapitalföretagen investerade i tidiga skeden är obekant.

Vi föreslår därför att en saminvesteringsmodell utvecklas mellan statsmakterna och privatinvesterare i Sverige, på liknande sätt som gäller i USA. I USA får privatinvesterare låna två eller tre gånger sitt eget kapital på förmånliga villkor från staten via så kallade Small Business Investment Companies (SBIC). SBIC förbinder sig att investera i unga företag. Det betyder att lånet från staten till SBIC i nästa steg blir egenkapital i ett ungt företag.

Individer i och utanför företag, som är villiga att ta på sig den riskabla resan mot framgångsrik kommersialisering ska veta att de har en rimlig chans att lyckas och att de kommer att belönas på ett rimligt vis. Innovationer ökar vår konkurrenskraft.

Mats Olsson, ordförande Svenska Uppfinnareföreningen

Peter Larsson, samhällspolitisk direktör Sveriges Ingenjörer