28 februari 2018

Nya medlemsförmåner 2018 -Ta del av Groth & Co tjänster

Som medlem i SUF erbjuds du att köpa patentrådgivning från immaterialrättsrådgivarna Groth & Co till mycket förmånliga priser. För SUF:s medlemmar finns ett antal paketerade tjänster som är rabatterade med 20-50% från ordinarie pris.

Strategiutlåtande kring patent
Vi hjälper till med ett antal strategiska avväganden kopplade till framtida patent gällande:
- Syfte med patentet/patenten
- Geografiska avväganden
- Ansökningsstrategi
- Konkurrentsituation

Tjänsten omfattar:
- 1-2 möten
- Databassökningar
- Strategisk rådgivning
- Skriftlig rapport om ca en A4-sida
Med detta strategiutlåtande på plats säkrar du att du kommer fatta bra beslut i framtiden och kan
inleda ditt patentarbete på ett strategiskt och kostnadseffektiv sätt.

Nyhetsundersökning
Syftet med en nyhetsundersökning är att fastställa vilken känd teknik (prior art) som finns och utifrån
detta bedöma chanserna till att ni själva skulle kunna få patent på er uppfinning eller delar av er
uppfinning. Vi hjälper er med:
- Råd kring sökningens omfattning och fokus
- Sökning i databaser gällande såväl patent som annan litteratur.
- Eventuell justering av sökfrågorna och kompletterande sökningar
- Resultatet levereras i en skriftlig rapport.
Nyhetsundersökningen används som underlag för ett beslut om en eventuell patentansökan.

Nyhetsundersökning, förenklad
Syftet med en nyhetsundersökning är att fastställa vilken känd teknik (prior art) som finns och utifrån
detta bedöma chanserna till att ni själva skulle kunna få patent på er uppfinning eller delar av er
uppfinning. 
I denna förenklade nyhetsundersökning genomför vi sökningen utifrån färdig material från
er (t ex en beskrivning av uppfinningen) med begränsat och definierat geografiskt omfång. Vi hjälper
er med:
- Sökning i databaser gällande såväl patent som annan litteratur.
- Resultatet levereras i en skriftlig rapport.
Nyhetsundersökningen används som underlag för ett beslut om en eventuell patentansökan.

Patentansökan, standard
Vi tar komplett ansvar för författande, utarbetande och inlämnande av en svensk eller europeisk
patentansökan med upp till 15 patentkrav. Det enda vi behöver av er är en beskrivning av
uppfinningen.

Patentansökan, enkel
Vi tar komplett ansvar för författande, utarbetande och inlämnande av en svensk eller europeisk
patentansökan med upp till 10 patentkrav. Denna patentansökan innehåller endast en utföringsform
som beskriver uppfinningen. Vidare beskrivs utföringsformen med upp till tre figurer. Det vi behöver
av er är en tydlig beskrivning av uppfinningen med tydliga figurer.

Freedom-to-operate-analys
Syftet med en FTO-undersökning är att bedöma risken för att er uppfinning gör intrång i någon annans
patenträttigheter. Vi hjälper er med:
- Definiera vilken teknik och vilka patentklasser som är relevanta
- Sökningen bland befintliga patent och patentansökningar i internationella databaser
- Sammanställning, analys och intrångsbedömning av sökträffarna
- Genomgång av rättslig status för relevanta patent och patentansökningar
- En skriftlig rapport innehållande både bedömning och underlag
Rapporten fokuserar på de patent som eventuellt kan komma att begränsa din affärsmässiga
handlingsfrihet – din freedom to operate. Skulle direkt hindrande patent påträffas kanske uppfinningen
behöver justeras för att kringgå patenten, alternativt kan en licens behövas.

Värdeutlåtande kring patent
Ett värdeutlåtande kan vara bra att göra när det är dags att kommersialisera era patent, t ex inför
förhandlingar med samarbetspartner, crowdfunding-kampanjer eller andra kommersialiseringsprojekt.
Vi hjälper er med en kort övergripande analys av er patentsituation som resulterar i ett skriftigt
utlåtande om ca en halv A4-sida. Utgångspunkter kommer vara era befintliga patent samt ett antal
relevanta databassökningar.

Värdering av patentportfölj
Om ni däremot står inför ett stort kommersialiseringssteg, t ex att söka investeringar, sälja eller
licensiera era patent, inleda större samarbeten kan det vara bra att göra en fullskalig patentvärdering.
Vi hjälper er med att:
- Kvalitativa och kvantitativa undersökningar av ett dussintal värdeindikator kring:
o Patentportfölj
o Organisation
o Omvärld/konkurrens
- Bedömning av legala risker genom:
o IP Due Diligence av er patentportfölj
o Freedom-to-Operate-analys av er patentportfölj i förhållande till konkurrensen
- Fastställande av patentportföljens monetära värde genom att väga portföljens värdeindikatorer
mot dess legala risker, givet ett befintligt utgångsläge och ett antal framtida förutsättningar.
- Skriftlig rapport om ca 10 sidor + omfattande material som bilagor

En patentvärdering kan vara bra att göra inför förhandlingar med potentiella investerare eller
samarbetspartner för att säkra en god förhandlingsposition.

Kontaktperson hos Groth & Co
Viktor Backemar
08-729 91 38
0702-99 91 38
viktor.backemar@groth.eu

Vid kontakt, uppge din medlemsförening, alternativt om du är direktansluten medlem.