18 april 2019

För få mål går till rättegång – problem för små företag och uppfinnare

En av patentsystemets akilleshälar är upprätthållandet av skyddet. Det betyder att patenträttsinnehavare dels måste bevaka om något företag otillbörligt utnyttjar innehavarens rättigheter, dels beivra intrånget. I den bifogade artikeln visas att det svenska rättssystemet är behäftat med brister. Det svenska systemet jämförs med det engelsk-walesiska och det tyska.
 
Standardrådet till kapitalsvaga aktörer i Sverige är ”Undvik rättsprocess”. Sannolikheten för framgång är mycket låg och kostnaderna höga. Denna tingens ordning är naturligtvis mycket negativ för innovationsklimatet. Det betyder i praktiken att värdet av patentsystemet undergrävs, trots att systemet syftar till att stimulera alla aktörer att ägna sig åt
affärsutveckling som skall bidra till välfärdsutvecklingen, inte enbart de kapitalstarka.
En utveckling här i landet har varit att de nya
 
Entreprenörskapsutredningen (SOU 2016:72) föreslog att staten skulle tillsätta en utredning för att analysera om det nuvarande skyddet för immateriella värden fungerar för små företag och uppfinnare. Detta bör då gälla både i Sverige och utomlands. En sådan utredning är inte bara välkommen utan nödvändig.

 Peter A Jörgensen

Bilaga PDF