19 januari 2016

Nya EU-varumärket

Den nya förordningen gällande EU-varumärken träder i kraft den 23 mars 2016
De viktigaste förändringarna för svenska innehavare och sökande:

- Direktivet träder i kraft den 23 januari med en treårig genomförandetid. Vissa processuella bestämmelser har dock så lång genomförandetid som 7 år.
- Möjligheten att ge in en EU-varumärkesansökan med PRV som ”brevlåda” upphör.
- Registrerade EU-varumärken där ansökan givits in före avgörandet av IP-translator (22 juni 2012) OCH där denna innehåller klasser som består av enbart klassrubriken. Den nya förordningen innehåller en övergångsperiod om sex månader under vilken innehavaren kan begära att klassrubriken ersätts med termer ur den vid ansökningstidpunkten gällande klasslistan enligt Niceöverenskommelsen. Övergångstiden börjar löpa den 23 mars och löper ut den 24 september 2016.
- Disclaimers slopas, såväl ex officio som på begäran av sökande/ innehavare.
- Perioden för beräkning av verkligt bruk flyttas till ansökningsdagen, inte till registreringsdagen.
- Grundavgiften i en unionsmärkesansökan kommer fortsättningsvis endast att omfatta en klass, inte tre som tidigare.
- Kravet på grafisk återgivning slopas, detta kommer dock att träda i kraft i samband med ikraftträdandet av en genomförandeförordning den 1 oktober 2017.

Källa
Patent- och registreringsverket
08-782 28 00