23 mars 2016

Regeringen satsar på immateriella rättigheter

Här är Svenska Uppfinnareföreningens inspel inför regeringens lansering tillsammans med PRV den 23 mars 2016 om en satsning på immaterialrätt som stöd för innovation och tillväxt.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg presenterar satsningen under eventet 
”Immateriella tillgångar – 80 % av värdet”
PRV webbsänder från eventet. Sändningen finns tillgänglig både i realtid och i efterhand på PRV:s webbplats.


Hur avser regeringen utreda hur mycket som investeras i immateriella tillgångar och skyddet av dessa?

B
Hur avser regeringen utreda hur mycket försvaret av skyddet av dessa tillgångar kostar? Eller hur avser regeringen och PRV/VINNOVA att skaffa bättre underlag om hur olika företag rättigheter kränks i världen? VINNOVA initierade en utredning om intrång i USA år 2005 - Protection of Swedish Intellectual Property in the US (PSIPUS). Den avbröts.

C
Hur avser regeringen, via EU eller på annat vis, assistera svenska företag som råkar ut för patentintrång eller annat immaterialrättsligt intrång i tredje land exvis USA, Japan, Kina? Refererande till Kingston-studien som genomfördes på uppdrag av europeiska kommissionen år 2000, som visade att 600  europeiska förtag hamnat i tvister av mer eller mindre allvarlig art i USA.  Detta var 100% av de tillfrågade teknikledande start-upföretagen. Det svenska välkända fallet är naturligtvis Håkan Lans och han är inte ensam. De federala myndigheterna stödjer, enligt uppgift, amerikanska företag och enskilda, som utsatts för intrång i utlandet mycket aktivt.

D 
Vad hände med en utredning om försäkring för täckande av kostnader vid patentintrång, som ingick i det socialdemokratiska näringslivsprogrammet? 

E
Planerar regeringen någon informationsaktivitet angående de immatrialrättsliga frågorna inom TTIP?

F
Hur avser PRV/VINNOVA att nå alla start-uppföretag och uppfinnare som inte ingår i Vinnova, Almi, lärosätenas och inkubatorernas krets? Detta torde vara flertalet.

G
Hur avser PRV/VINNOVA utveckla och garantera affärsrådgivningskompetensen inom immaterialrätten? Att följa utvecklingen av rättspraxis och de olika företag som fått assistans av de offentligt finansierade rådgivarna är en stor arbetsuppgift.

H
Vad avser regeringen göra åt den dyrbara och långsamma behandlingen av intrångsmål i Sverige? Den stora skillnaden gäller i synnerhet, när man jämför Sverige och Tyskland. Detta strider ju på ett uppseende vis mot regeringens strävan att stimulera innovationsaktiviter hos enskilda och kapitalsvaga start-upföretag. Se den utredning Ratio just genomfört.

I
Det nya UPP och UPC systemen medför att regelboken ändras radikalt. Vad har PRV/VINNOVA för avsikt att informera och stödja uppfinnare och mindre företag i de nya systemen. Detta medför sannolikt ökade kostnader för dessa kategorier att bevaka sina rättigheter och att rättsligt försvara sina rättigheter. Avsikten var den motsatta, men minskade kostnader gäller för sökande, som går in i många länder dvs de större företagen. För den kapitalsvage, som söker skydd i ett fåtal länder, gäller motsatsen.