1 september 2014

En uppfinnarinriktad innovationspolitik

Frågor om uppfinnarens och uppfinningars betydelse skapar ingen uppenbar skiljelinje mellan riksdagspartierna. Det känner vi till sedan länge. Men hur vill de olika partierna stödja uppfinnare? Vi ställde partierna sju frågor som ingår i vår programförklaring. Alla partier har nu inkommit med sina svar och de finns sammanställda. 

Svenska Uppfinnareföreningens programfrågor har alla en gemensam grund. Vi vill se, verka och bidra till att fristående uppfinnare ges schyssta villkor så att uppfinningar har ökad chans att kommersialiseras och bli till innovationer.

Frågorna vi fört fram var också i fokus under de politikermöten som Svenska Uppfinnareföreningen genomförde under Almedalsveckan. Vi ser att frågorna med underlag och alla genomförda möten har glädjande ökat partiernas förståelse för de fristående uppfinnarna.

Några slutsatser om svaren, vi summerar

Oberoende innovationsrådgivning med schysta villkor för fristående uppfinnare, IRT, har en bred politisk förankring. Det skapar uthållighet i dagens med arbete  med IRT-programmet och utsikter om långsiktighet. Svenska Uppfinnareföreningen genomför IRT med målsättningen att finnas i alla regioner. Under en treårsperiod driver vi pilotverksamheten med stöd från Vinnova. Läs mer om IRT-programmet

Skatteavdrag för utvecklingskostnader har inte en politisk enighet. Personaloptioner och investeraravdrag pekas ut som insatser. Flera partier svara att de saknar egna förslag på området.

Syftet med en rättskyddsförsäkring är att kunna hantera exempelvis patentintrång. Men här har vi anledning att öka politikernas kunskap om vad frågan handlar om. Några partier kopplar sina svar till insatser för att söka och få patent. Också det EU-gemensamma patentet sammankopplas med vår frågeställning. Och det är långt ifrån vad vår fråga i detta sammanhang handlar om. Vi driver frågan om rättskyddsförsäkring för att uppfinnare ska kunna försvara sina rättigheter men också att förebygga intrång. Flertalet av partierna indikerar intresse för ett stärkt rättsskydd av immaterialrätten. Svenska Uppfinnareföreningen har erfarenhet av införandet och nedläggning av rättskyddsförsäkringar gällande vid immaterialrättstvister. Frågan aktualiseras och åtgärder måste ske med ökad kunskap, hållbarhet och långsiktighet som målsättning.

Svenska Uppfinnareföreningen vill se en omorganisering av statligt riskkapital – det vill samtliga partier också. Partierna ger olika förslag på vad som bör göras – en del mer radikala än andra.

Frågan om att beskattningsregler kan utvecklas gällande (personal-)optioner håller alla partier med om utom S och V som säger att de inte har några sådana förslag.

Under många år har vi varit arbetat med främja kvinnors innovationer. Det vill vi fortsätta med. Alla partier utom M är tydliga med att vi framöver kan ha förhoppningar om att kvinnors innovationer kommer ha uttalad prioritet och ge oss möjlighet att därmed fortsätta med våra främjandeinsatser. Läs mer om QUIS och MentorRing-programmet

Ska Svenska Uppfinnareföreningen driva fortsatt verksamhet framgångsrikt och långsiktigt måste offentliga medel komma som driftsbidrag för en basorganisation. Detta är den viktigaste frågan då den skapar grunden för mycket av vad vill, kan och förväntas göra. Glädjande så finner vi svar om att Svenska Uppfinnareföreningens verksamhet är betydelsefull för att bibehålla och bredda konkurrensfaktorn innovation i Sverige. Samtliga partier ger oss gott stöd för vårt arbete och drift av verksamheten. Vi tolkar det som att den av Tillväxtverkets initierade utredning, om likartade regler och rutiner för driftsbidrag, också har en bred politisk förankring.  

Här kan du ladda hem de sju programfrågorna med samtliga svar

Läge att reda ut begrepp 

Uppfinning, innovation

Generellt kan sägas att samtliga partier föredrar begreppen innovation och innovatör och Svenska Uppfinnareföreningen förhåller sig i sammanhanget till uppfinning och uppfinnare. Och vad är då vad? Jo, en innovation blir till av en uppfinning. Innovation kan det först kallas då en acceptans skett på marknaden och efterfrågan uppstått. Mellan en uppfinning och innovation finns mycket utvecklingstid. Och det är under utvecklingstiden, ofta kallad såddfasen, som vi ser att ett stort tomrum finns att fylla med handling och åtgärder. Alltså, mera sådd till uppfinnare så att flera av dem kan titulera sig innovatörer.

Uppfinnare och innovatörer är inte alltid entreprenörer

Återkommande i många svar är kopplingen till att uppfinnare är grunden för nya företag. Och därför bli svaren kanske inte alltid relevanta. Men vi kan inte finna evidens för att nya innovationsföretag lyckas på ett sådant vis att det är vägen för uppfinnare att komma vidare med sina uppfinningar. Vi arbetar för ett bredare synsätt så att uppfinningar och innovationer möter befintliga företags behov av affärsutveckling. Ett förhållningssätt med insatser som ger en högre framgångsfaktor och konkurrenskraft för Sverige. Ytterligare ökade insatser som enbart leder uppfinnare till nyföretagande är att begränsa vad Sveriges kan åstadkomma.

Ur rapporten: Uppfinningars betydelse för Sverige, Norrman och Frankelius Linköpings universitet. Modellen är en grundpelare för den rådgivning som sker inom IRT-programmet.

Ur rapporten: Uppfinningars betydelse för Sverige, Norrman och Frankelius Linköpings universitet. Modellen som illustreras är en grundpelare för den rådgivning som sker inom IRT-programmet.

Svenska Uppfinnareföreningens erfarenhet, med närhet till Sveriges uppfinnare, säger att uppfinnare och innovatörer inte nödvändigtvis är en grogrund för nya företag. Mycket talar för att majoriteten av uppfinnare inte ser sig som företagare. Det är alltså viktigt att se till vad som går att skapa med befintliga företag med nya uppfinningar. Vi vill se ett bredare perspektiv och åtgärder så uppfinnartalanger och nya uppfinningar kommer till sin rätt för Sveriges företagande.