13 februari 2017

Straffskalorna för vissa allvarliga immaterialrättsintrång

En särskild utredare ska överväga om det behövs skärpta straffskalor för de allvarligaste fallen av upphovsrättsintrång och varumärkesintrång. Detta meddelar regeringskansliet. Detta är mycket positivt. EU tar upp immaterialrätten brett, som vi skrivit om tidigare. Svenska regeringskansliet tar upp upphovsrätten och varumärkesskyddet. Det blir en logisk lucka kring patenträtten.

Nedan återfinns departementets analys, som visar att de accepterat den situation som rättsinnehavaren har när det gäller upphovsrätt. Att situationen är snarlik den en uppfinnare, entreprenör eller forskare har är vi väl medvetna om. Därför har vi ju drivit frågan om slopandet av krav på särskilda krav för att åklagare skall väcka allmänt åtal vid patentintrång. Med andra ord det finns frågor kvar att ta upp på den politiska agendan.

Här länken till utredningen

Direktiven säger bl.a.
”För att åklagare ska kunna väcka allmänt åtal för upphovsrätts- och varumärkesintrång måste särskilda villkor vara uppfyllda. Vid upphovsrättsintrång krävs att målsäganden anger brottet till åtal eller att åtal är påkallat från allmän synpunkt. För varumärkesintrång är kraven högre ställda. Där krävs både målsägandeangivelse och att åtalet av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt.

Bakgrunden till åtalsprövningsreglerna är att de intressen som berörs främst är av personlig art. Anledningen till att kraven ställts högre för att väcka allmänt åtal vid varumärkes- intrång än vid upphovsrättsintrång beror på att samhällets intresse av att kunna beivra intrång bedömts starkare i det senare fallet. I varumärkestvister är parterna ofta företag som både har tillräckliga ekonomiska resurser och kunskap för att driva en egen process. Företagen kan också ha ett intresse av att inte förekomma i en tvist. I upphovsrättsliga tvister däremot är det ofta upphovsmannen själv som är part, och som regel har upphovsmannen begränsade ekonomiska resurser och är ovillig till att processa på egen hand.(PJ kursivering) Detta, vid sidan av att upphovsrätten länge haft en central betydelse i samhället och att det dessutom skett omfattande intrång, har varit starkt vägande skäl till att målsägandeangivelse inte uppställts som ett absolut krav. Målsägandens inställning i frågan är dock av betydelse vid åklagarens bedömning av om allmänt åtal bör väckas eller inte.”

Se nedan Morgan Johanssons tal 2017-02-08 på Film- och TV-näringsdagen. Ungefär detta anförande hölls också vid en hearing i riksdagen 2016-04-28

Här sägs bl.a.
”Och så har vi ju Business Sweden, som informerar svenska företag om immaterialrätt och hjälper till ifall företagen drabbas av intrång utomlands.”


Peter A Jörgensen