19 april 2016

Vi jobbar med utredningen om personaloptioner

Regeringen fick den 15 mars 2016 motta utredningen Beskattning av incitamentsprogram från utredaren Anders Bengtsson. Här behandlas bara den del, som gäller nystartade företag. Utredningen innehåller också frågor, som berör de etablerade företagens incitamentsprogram. Svenska Uppfinnareföreningen har fått utredningen på remiss och att bereda svaret innan den 15 augusti 2016.

Kommentar till SOU 2016:23 Beskattning av incitamentsprogram 
Bakgrunden och idén är att anställda vid unga svagt kapitaliserade företag i kompensation för en relativt låg lön skall erhålla köpoptioner, som gör det möjligt att vid en senare tidpunkt förvärva aktier i bolaget till ett förutbestämt pris. Detta ger de anställda möjlighet att ta del av företagets framtida värdetillväxt och därmed få större ekonomiskt utbyte, när det går bra för företaget. Idag beskattas eventuell vinst som tjänsteinkomst. Den sammanlagda skatten och de sociala avgifterna för arbetsgivaren uppgår då i normalfallet till omkring 70 procent. Detta har gjort metoden mindre attraktiv.

Förbättrade skattevillkor vid försäljning av aktier förvärvade inom ramen för ett optionsprogram har förslagits av forskare, såsom Lennart Ohlsson och Magnus Henrekson det senaste decenniet. I dagsläget har idéen principiellt stöd av närmast samtliga näringslivsorganisationer.

Svenska Uppfinnareförening och andra har också understrukit att ändrade skatteregler inom detta område förenklar för uppfinnare och entreprenörer å ena sidan och finansiärer å andra att finna samarbetsformer.

Hur går detta till?
En metod som nyttjas i USA är så kallade milestone-optioner. Detta innebär att uppfinnaren eller entreprenören får optioner av finansiären om ett visst mål uppnåtts såsom att ett test lyckats, ett patent beviljats eller att tio maskiner sålts. Detta är naturligtvis preciserat i ett avtal. På detta vis kan delar av företaget succesivt överlåtas till uppfinnaren eller entreprenören. Kombinationsmöjligheterna är oändliga.

Företaget måste enligt utredningen uppfylla följande krav:

·  Företaget ska vara ett svenskt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt bolag, som hör hemma i en stat inom EES eller i en stat med vilken Sverige har ett skatteavtal, som innehåller en artikel om informationsutbyte
·  Företaget ska ha färre än 50 anställda samt en nettoomsättning eller en balansomslutning, som uppgår till högst 80 miljoner kronor
·  Företaget får inte ägas av offentliga organ till 25 procent eller mer
·  Andelarna i företaget får inte vara upptagna till handel på en reglerad marknad
·  Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter
·  Företagets verksamhet ska till huvudsaklig del utgöra rörelse
·  Företaget får inte bedriva vissa typer av verksamhet
·  Företaget får inte ha bedrivit verksamhet i mer än sju år

Optionsprogrammet och optionsinnehavaren måste uppfylla följande krav:
·  Det sammanlagda värdet av utestående optioner får inte överstiga 100 miljoner kronor
·  En enskild optionsinnehavare får inte inneha optioner till ett värde som överstiger 5 miljoner kronor
·  Optionsinnehavaren måste vara anställd i företaget
·  Den anställdes arbetstid ska uppgå till 75 procent av en heltids- anställning
·  Optionsinnehavaren får inte vara delägare i företaget eller närstående till delägare i företaget

Vad säger utredaren om beskattningen
Jag föreslår att personaloptioner under vissa förutsättningar ska vara kvalificerade. Förmånsbeskattningen när dessa personaloptioner utnyttjas för att förvärva andelar avskaffas. Kapitalvinst på andelar som förvärvats genom att utnyttja kvalificerade personaloptioner beskattas som huvudregel i inkomstslaget kapital.

Förslag: Om vissa villkor uppfylls ska personaloptioner anses vara kvalificerade. Den som förvärvar andelar genom att utnyttja kvalificerade personaloptioner ska inte fåmansbeskattas och socialavgifter ska i konsekvens med detta inte betalas.

Om andelarna är kvalificerade kan viss del komma att beskattas i inkomstslaget tjänst enligt bestämmelserna i 57kap. IL. En avskaffad fåmansbeskattning sänker skattenivån samtidigt som beskattningen senareläggs. Först när värdena realiserats beskattas inkomsten.

Det framförda förslaget måste godkännas av europeiska kommissionen med beaktade av statsstödsreglerna. Storbritannien har redan 2009 fått generösare regler godkända.

Magnus Henrekson, Institutet för Näringslivsforskning, IFN, har påpekat att den stora skillnaden mellan skattekostnader för tjänsteinkomster (ca 70 procent) och kapitalinkomster (0-22 procent) har gjort utredarens arbete synnerligen svårt. Fundamentalt medför det problem för alla förbättringar inom innovationspolitiken. Dessutom gäller att kommissionens statsstödsregelundantag innehåller en sjuårsgräns. Dessa förutsättningar har medfört att programmet fått den långa listan med begränsningar. Det medför att den planerade reformen inte kommer att få det genomslag, som olika näringslivsorganisationer hoppats på. Kravet att optionsinnehavaren inte får vara delägare i företaget eller närstående till delägare i företaget, medför en grav inskränkning. En fråga är varför man inte följt det brittiska förslaget, som är generösare. Utredaren hävdar att det hade gjort förslagets lagförslag mycket mer komplicerat med massor med undantag. Exempelvis gäller i Storbritannien:

·  Företag ska vara oberoende det vill säga inte ägas eller kontrolleras till mer än 50 procent av ett annat företag
·  Antalet heltidsanställda ska understiga 250
·  Företagets bruttotillgångar får inte överstiga 30 miljoner brittiska pund
·  Företaget får inte bedriva vissa typer av verksamhet
·  Optionerna får inte ställas ut under marknadspriset för aktierna när optionerna tilldelas
·  Värdet av utestående optioner får inte överstiga tre miljoner brittiska pund
·  Optionerna måste kunna utnyttjas inom tio år och får inte vara överlåtbara

Svenska Uppfinnareföreningen har fått utredningen på remiss och kommer i sitt remissvar att belysa dessa brister. Remisstiden går ut den 15 augusti 2016.

Peter A Jörgensen