Uppfinningar för Sverige 

Det är uppfinningar och principiellt nya idéer som innovationer bygger på och därför är de betydelsefulla för Sveriges ekonomiska utveckling. Ska Sverige behålla konkurrenskraften och välståndet i framtiden behövs innovationer som leder till nya och växande företag – som tar vid där de gamla avvecklas eller flyttar sin verksamhet utomlands.

Svenska Uppfinnareföreningen verkar för ett gynnsamt innovationsklimat i Sverige där fler idéer kommer fram och stöttar uppfinnare så att de bästa idéerna kan utvecklas till innovationer i nya och växande företag.

Organisation

Svenska Uppfinnareföreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen. Inom styrelsen finns ett arbetsutskott. 

Uppfinnarkollegiets verksamhet är inordnad i Svenska Uppfinnareföreningen.

Svenska Uppfinnareföreningen har en rikstäckande organisation genom 30–talet medlemsföreningar som finns från Boden i norr till Malmö i söder.

Antalet medlemmar är cirka 2500 varav 150 är företag. 

Finansiering

Huvudsaklig finansiering av den centrala verksamheten för året sker genom programanslag från Vinnova och ett mindre verksamhetssponsring från Almi samt genom särskilda projektstöd från Tillväxtverket.

Finansiering av medlemsföreningarna sker huvudsakligen genom medlemsavgifter som går direkt till den lokala föreningen.