Samarbeten och partners

Som ideellt verkande aktör är det viktigt att samarbeta med organisationer som aktivt kan stödja och bidra till vårt arbete. Svenska Uppfinnareföreningen prioriterat samarbete och aktiviteter med:

Forum för Uppfinningar och Innovationer i Sveriges riksdag, FUI som är ett tvärpolitiskt nätverk som syftar till att främja kontinuerliga kontakter mellan riksdagsledamöter samt uppfinnare och innovatörer. FUI och Svenska Uppfinnareföreningen ordnar tillsammans seminarier, diskussioner och möten med uppfinnare samt en uppfinnarutställning i riksdagen.

Sveriges Ingenjörer och Svenska Uppfinnareföreningen arrangerar tillsammans seminarier, rundabordssamtal, skriver artiklar samt ser över andra samverkansformer. Svenska Uppfinnareföreningen engagerar sig från 2013 formellt i Teknikdagarna och annan verksamhet som riktas till unga som Sveriges Ingenjörer står bakom. Tillsammans är vi grundare och representanter för Tekniska museet.

Företagarna och Svenska Uppfinnareföreningen agerar gemensamt runt lobbyfrågor och ökad innovationskraft genom samverkan. Svenska Uppfinnareföreningen är fortsatt anslutna som ett av drygt 20-talet branschförbund till Företagarna. En stor del av Företagarnas medlemmar jobbar med produktutveckling i sina företag och genom samarbete finns stora möjligheter att koppla ihop uppfinnare med företagare och därmed skapa tillväxt.

Tekniska museet stiftades av Svenska Uppfinnareföreningen med flera. Idag är vi en av museets representanter. Svenska Uppfinnareföreningen fortsätter att bidra med tips på nutida uppfinningar för såväl museets samlingar som till pågående utställningar. Vi är med och arrangerar löpande programaktiviteter. 100 innovationer skapar en viktig mötesplats och arena som vi använder för att skapa intresse för uppfinnandet och uppmuntran till kreativitet samt problemlösning.

DHRs bidragsstiftelse

Vägen från idé till färdigt hjälpmedel är många gånger lång och kantad av utmaningar. Med start hösten 2013 utlyser Svenska Uppfinnareförening stipendier till uppfinnare av enkla vardagshjälpmedel med finansiering från DHRs Bidragsstiftelse. De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse och Svenska Uppfinnareföreningen har träffat en överenskommelse om samarbete under tre år. Till att börja med satsar stiftelsen 150 000 kronor per år som kan fördelas på tre till fem olika projekt. 
– Vi vill undersöka om det finns uppfinnare i dag som är beredda på att titta på ADL-hjälpmedlen, för de har varit relativt oförändrade under årens lopp. Griptången ser ungefär lika dan ut i dag som den gjorde för 50 år sedan, säger Boo Fogelberg, ordförande i DHRs bidragsstiftelse. Tillsammans med Svenska uppfinnareföreningen drar stiftelsen nu igång en jakt på nya innovativa idéer som kan förenkla vardagen för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Samarbete pågår med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.

Med de offentliga organisationerna VinnovaTillväxtverket och Almi har Svenska Uppfinnareföreningen regelbundna kontakter för projekt och program.

Aktörsrådet bildades under 2012 av Connect, Coompanion, Drivhuset, NyföretagarCentrum Sverige, Svenska Uppfinnareföreningen, Venture Cup och Winnet Sverige. Senare har också SISP anslutit sig. Gemensamt för oss är att vi alla verkar som ideella rådgivarorganisationer. Tillsammans vill vi att staten på ett bättre sätt tar till vara på den kompetens som finns hos rådgivarorganisationerna – de som dagligen möter nya företagare, uppfinnare och innovatörer. Den gemensamma avsikten är att organisationerna ställer sig beredda att bidra till att öka och behålla Sveriges konkurrenskraft. Flera av organisationerna hade sedan tidigare pågående samarbeten. Utbytet mellan organisationerna har utvecklats än mer positivt under åren som förflutit. Aktiviteter som stödjer mer samverkan och medvetenheten om Aktörsrådet kommer att ske. Arbetet med Aktörsrådet stödjer behovet av en långsiktig finansiering av verksamheten.

Winnet Sverige Tillsammans med Winnet Sverige ser vi bland annat över grundprinciper för en innovationsagenda på lika villkor.