Uppfinnarkollegiets stadgar

Stadgar för den ideella föreningen Uppfinnarkollegiet antagna vid årsmöte
den 25 februari 2013


§1. Bakgrund                                                                                                                                Uppfinnarkollegiet har antagit dessa nya stadgar för att markera sin ändrade juridiska ställning, från stiftelsen Svenska Uppfinnarkollegiet till den ideella föreningen Uppfinnarkollegiet.  Stiftelsen tillkom på initiativ av Curt Nicolin, Gad Rausing och Håkan Lans. Uppfinnarkollegiet är sedan 2010 en självständig del av Svenska Uppfinnareföreningen,som administrerar Uppfinnarkollegiets ekonomi.Kollegiets ledamöter arbetar ideellt.

§2. Namn
Den ideella föreningens namn är Uppfinnarkollegiet (UK), och på engelska the Swedish Inventors’ Council.

§3. Ändamål
Föreningen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling. Särskild uppmärksamhet ska därvid ägnas

  • kunskapen om uppfinnandets betydelse för samhället
  • villkoren för nyskapandet och
  • kvaliteten och nivån på uppfinnandet

§4. Ledamöter och årsmöte
Kollegiet får bestå av högst 40 ledamöter utsedda i första hand bland framstående företrädare för uppfinnande, industri, näringsliv och forskning. Kollegiet utgör högsta beslutande organ och väljer efter förslag av styrelsen nya ledamöter. Ledamotskap gäller på livstid eller till dess ledamoten själv anmäler sin avgång. Ordinarie årsmöte med Kollegiet ska hållas under första kvartalet varje år. Kallelse utfärdas av ordföranden senast fyra veckor före mötet. Vid mötet fastställs verksamhetsberättelse samt väljs styrelse.

§5. Styrelsens ansvar
Kollegiets angelägenheter handhas av en styrelse som har sitt säte i Stockholm. Styrelsen sammanträder till ordinarie möte två gånger om året på kallelse av ordföranden och i övrigt då två ledamöter eller ordföranden så finner erforderligt.

§6. Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska bestå av tre till sex ordinarie ledamöter med minst en och högst tre suppleanter, utsedda för en tid av två år åt gången. En av ledamöterna utses på förslag av Svenska Uppfinnareföreningen. Styrelsen väljer själv sin ordförande. Styrelseuppdrag gäller för tiden t o m kollegiets första sammanträde andra kalenderåret efter valet. Avgående styrelseledamot och suppleant kan återväljas.

§7. Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§8. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske efter förslag av styrelsen vid två på varandra följande sammanträden med Kollegiet, av vilka ett ej behöver vara ordinarie årsmöte. Stadgeändring ska föregås av samråd med Svenska Uppfinnareföreningen.

§9. Upplösning
Uppfinnarkollegiet kan upplösas om minst tre fjärdedelar av kollegiets samtliga ledamöter på två av varandra följande möten, varav ett ska vara årsmöte, så beslutar. Förslag till det första beslutet ska skriftligen meddelas samtliga ledamöter, liksom resultat och kallelse till andra mötet.