EPOs officiella förnyelseavgifterna ökar

Eftersom Svenska Uppfinnareföreningen bevakar och betalar årsavgifterna för patent informerar vi om följande avgiftshöjningar.
Från 2016-04-01 ökar förnyelseavgifterna med:

F5 EUR för år 3, 4
10 EUR för år 5, 6, 7
15 EUR för år 8 - 20

Förnyelseavgifterna tillåts betalas 3 månader innan ordinarie förnyelsedatum. Den gamla avgiften betalas för patent med ordinarie förnyelsedatum mellan 2016-04-01 och 2016-06-30, sista betalningsdatum för de är 30 mars.

Vid frågor, kontakta vår patentingenjör:
Maria Necula, e, 08-545 164 72, mobil: 0733-40 01 87

OBS! Nya faktureringsrutiner 2016!

Som ett steg i miljöns tecken samt att bli effektivare inför vi på Svenska Uppfinnareföreningen nya faktureringsrutiner 2016. Framöver önskar vi kommunicera via e-post. Därför behöver vi era e-postadresser - 
e-postadress för fakturering samt eventuell e-postadress för övrig kommunikation. Vi skickar som tidigare information, offerter, budgetrapport för varje kommande år och när ändringar i patentportfölj görs.

Alla våra offerter som vår faktura grundar sig på har ett unikt nummer. Så fort offerten är godkänd skickas faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Faktura refererar till offertnummer. Det går alltid att göra ändringar som exempelvis; stoppa betalningen av ett land, ändra betalningsvillkor, ändra datumet för förnyelse och sänd faktura.

Valutajustering PCT-avgifter

Från 1 januari ändras avgifterna till följande:
Internationell ansökningsavgift: 11 380 kr
Varje sida utöver 30: 130 kr
Reduktion om ansökan getts in via PDF: 1710 kr
Reduktion om ansökan getts in via XML: 2570 kr
Granskningsavgift (gäller även granskning för oenhetliga uppfinningar och kompletterande granskning): 17 500 kr
Handläggningsavgift fas II: 1710 kr

Källa
Patent- och registreringsverket
08-782 28 00

Nya EU-varumärket

Den nya förordningen gällande EU-varumärken träder i kraft den 23 mars 2016
De viktigaste förändringarna för svenska innehavare och sökande:

- Direktivet träder i kraft den 23 januari med en treårig genomförandetid. Vissa processuella bestämmelser har dock så lång genomförandetid som 7 år.
- Möjligheten att ge in en EU-varumärkesansökan med PRV som ”brevlåda” upphör.
- Registrerade EU-varumärken där ansökan givits in före avgörandet av IP-translator (22 juni 2012) OCH där denna innehåller klasser som består av enbart klassrubriken. Den nya förordningen innehåller en övergångsperiod om sex månader under vilken innehavaren kan begära att klassrubriken ersätts med termer ur den vid ansökningstidpunkten gällande klasslistan enligt Niceöverenskommelsen. Övergångstiden börjar löpa den 23 mars och löper ut den 24 september 2016.
- Disclaimers slopas, såväl ex officio som på begäran av sökande/ innehavare.
- Perioden för beräkning av verkligt bruk flyttas till ansökningsdagen, inte till registreringsdagen.
- Grundavgiften i en unionsmärkesansökan kommer fortsättningsvis endast att omfatta en klass, inte tre som tidigare.
- Kravet på grafisk återgivning slopas, detta kommer dock att träda i kraft i samband med ikraftträdandet av en genomförandeförordning den 1 oktober 2017.

Källa
Patent- och registreringsverket
08-782 28 00