Stiftelsen AJM

Korta fakta

Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond har bildats genom en donation från ingenjören, ekonomen och företagaren Agne Johansson. Fonden håller öppet för ytterligare donationer i syfte att främja svenska uppfinnare.

Om Agne Johansson 

av Agne Johansson
Lantbrukarsonen Agne Johansson från Småland lämnade fädernesgården vid 23-års ålder med sexårig folkskola. Efter ytterligare tre års studier och därefter fem lärorika anställningar, i större svenska industriföretag, med huvudsaklig inriktning på försäljning, marknadsföring och företagsledning startade han Akustikprodukter AB. Det företaget ledde han framgångsrikt i 25 år.

Om Stiftelsen AJM 

av Agne Johansson
Efter pensioneringen vid 69-års ålder bildade Agne Johansson ett finansbolag som 2001 övergick i en stiftelse till förmån för uppfinnare och innovatörer. Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond hade grundats.

En av historiens värsta börsfall inträffar kort därefter och först 2004 delades de första stipendierna ut. Nio uppfinnare blir mottagare av stipendier ur Stiftelsen AJM. Detta var och förblev ett första pilotprojekt

Ett andra pilotprojekt introduceras 2005 – stipendier till mentorer i Sverige – vilket kom att kallas Mentorstipendiet. Tillsammans med de två därpå följande åren delades det ut cirka sextio stipendier för att synliggöra mentorernas ofta anonyma men värdefulla insatser.

Samarbete med Stiftelsen SKAPA inleddes 2006. Stiftelsen AJM stödde och hjälpte det året till med SKAPAs fortlevnad. Samtidigt fick varje länsfinalist, inom SKAPA-konceptet, ett stipendium på 10 000 kronor, totalt tjugofyra stycken. Så skedde också året 2007.

2008 fick varje länsfinalist 15 000 kronor samtidigt som Stiftelsen AJM var huvudfinansiär av SKAPA-konceptet.

Samarbetet med SKAPA fortsätter 2009. Varje länsvinnare får 20 000 kronor för att därigenom ytterligare förstärka fokus på det geniala och landsomfattande koncept som SKAPA utgör.

Engagemanget i Stiftelsen SKAPA ses långsiktigt då samarbetet passar Stiftelsen AJMs syften väl. Lokala uppfinnarföreningars engagemang i SKAPA är ytterligare skäl till att Stiftelsen AJMs stödjer SKAPA.

Under 2008 har Stiftelsen AJM satsat på att utveckla och synliggöra de lokala uppfinnarföreningarnas arbete. En lokal uppfinnarförenings ständiga strävan är att uppmuntra, stödja och hjälpa alla som har en bärande idé kring vilken det skulle kunna skapas ett framgångsrikt företag. Som stöd i denna strävan utlyste Stiftelsen AJM stipendier. Detta ledde till att tre lokala uppfinnarföreningar belönades för sina förtjänstfulla koncept. Föreningarnas gensvar och tack till Stiftelsen AJM mynnade ut i en guide över hur man bäst startar, driver och utvecklar en lokal uppfinnarförening. Arbetet skedde under ledning av Lena Nyström från Göteborgs Uppfinnareförening, GUF, tillsammans med Stockholms Innovatörskrets, STIK, och uppfinnarföreningen LIST i Bollnäs, som var mottagare av stipendier. Guiden är under vidareutveckling.

Som ytterligare stöd till Svenska Uppfinnareföreningens värdefulla insatser, för befintliga och tillkommande lokala föreningar, har det under 2008 producerats en film, som skall kunna nyttjas som underlag för vägledning av nya uppfinnarprojekt. Filmen utgör ett verkligt pilotprojekt. Indikationer visar på att filmen kan bli ett verkningsfullt instrument i den gemensamma strävan att ytterligare stärka Svenska Uppfinnareföreningen och utvidga de lokala organisationerna. Mottagandet av filmen får skaffa oss erfarenheter för att i framtiden kanske utveckla en mer professionell film.

Slutligen måste tyvärr nämnas att vi nu återigen upplever en genomklappning av hela världsekonomin som av naturliga skäl kommer att begränsa kommande satsningar. SKAPA utgör dock ett projekt som måste få utvecklas kontinuerligt och kommer därför att få fortsatt stöd. Till övriga eller några nya projekt finns det tyvärr begränsade resurser för det närmaste året eller åren.

Författat av Agne Johansson själv i april 2009

Projekt som har finansierats
av Stiftelsen AJM 

Stiftelsen SKAPA

Sedan 2006 har Stiftelsen SKAPA stöd av Stiftelsen AJM. Engagemanget ses långsiktigt då samarbetet stämmer väl överrens med Stiftelsen AJMs syften. Från 2006 tilldelas även samtliga länsfinalister ett stipendium med diplom av Stiftelsen AJM.

Avgångselever vid ideum uppmärksammas

Avgångseleverna, våren 2009, från innovationsutbildningen Tekniskt nyskapande, vid Uppfinnarskolan idéum, belönas med stipendium.

Film 

En film produceras som skall kunna nyttjas som underlag för vägledning av nya uppfinnarprojekt. Dessutom kan filmen fungera som diskussionsunderlag. 

Stipendier till medlemsföreningar

2008 delar Stiftelsen AJM ut stipendier till tre medlemsföreningar i Svenska Uppfinnareföreningens organisation. Syfte är att uppmärksamma och stödja arbetet som kommer uppfinnare till nytta.

Mentorstipendiet

2005, 2006 och 2007 fördelas cirka sextio stipendier till mentorer runt om i hela Sverige. 

Uppfinnarstipendier

Nio stipendier delades ut till uppfinnare under 2004.

Länk till stiftelsen: www.stiftelsenajm.se